Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

dychotomia
6675 7052 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viakudi kudi
dychotomia
6041 c83f 500
Reposted frommoai moai viaelusive elusive
dychotomia
Reposted fromnosmile nosmile viadecoorkowa decoorkowa

April 22 2018

dychotomia
3458 0a63
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
6900 c2c9 500

Krakow, Poland (by Ren He)

dychotomia
3536 61a7 500
dychotomia
7865 4798
Reposted fromskrzacik skrzacik viamadadream madadream
dychotomia
dychotomia
5375 67b3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamadadream madadream
dychotomia
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
dychotomia
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viapodprzykrywka podprzykrywka
dychotomia
dychotomia
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
dychotomia
4277 907e 500
dychotomia
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
dychotomia
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
dychotomia
5824 8b0a
dychotomia
0359 9a0e
Reposted fromursa-major ursa-major viamadadream madadream
dychotomia
8806 926b
Reposted fromthegirl thegirl viamadadream madadream
dychotomia
0531 5d5d 500
Reposted fromsavatage savatage viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl